Algemene voorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van De Vries Van Stockum

Deze leverings- en betalingsvoorwaarden gelden op alle transacties tussen de boekhandel en haar klanten.

Rekeningen dienen binnen de op de factuur aangegeven termijn te worden voldaan

Betaal je te laat, dan is het totale nog verschuldigde bedrag in zijn geheel opvorderbaar. Alle kosten van de incasso, gerechtelijk en buitengerechtelijk, zijn voor de koper. En bovendien wordt 1,25% rente per maand (of een gedeelte daarvan) in rekening gebracht over het totale achterstallige bedrag, tot op de dag van betaling. Wordt de vordering uit handen gegeven, dan telt De Vries Van Stockum 15% buitengerechtelijke kosten op bij het totaalbedrag. Dit staat gelijk aan een minimumbedrag van € 150,-. Wij zijn gerechtigd verzend-, administratie- en eventueel bestelkosten afzonderlijk in rekening te brengen. Het aangeschafte product is pas eigendom van de koper als hij de koopprijs, de renten en alle bijkomende kosten volledig heeft voldaan aan de verkopende partij. In dit geval boekhandel De Vries Van Stockum.

Al onze producten zijn vrijblijvend

Zowel prijs, inhoud en uitvoering als levertijd en leverbaarheid zijn vrijblijvend. Bestellingen annuleren is niet mogelijk. Slechts in het geval van een misdruk wordt teruggave, mits binnen de door de uitgever gestelde termijn, geaccepteerd. Reclames worden alleen in behandeling genomen als deze uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van het product, of indien dat eerder valt, de rekeningdatum, aan ons gemeld wordt. Wij moeten de gelegenheid gehad hebben om het te kunnen controleren.

Abonnementen

Abonnementen op tijdschriften, losbladige uitgaven en vervolgwerken worden geleverd onder de conditie ‘tot wederopzegging’. Dit houdt in dat het abonnement automatisch ieder jaar door ons verlengd wordt. Tenzij anders wordt vermeld bij de bestelling. Het annuleren van een abonnement op een tijdschrift dien je 3 maanden voor het einde van de jaargang schriftelijk te doen. Voor het opzeggen van abonnementen op losbladige uitgaven en vervolgwerken gelden de voorwaarden van de uitgever van deze uitgaven. Doch tenminste een termijn van 3 maanden.

Rekeningoverzichten en zichttermijnen

Het is niet mogelijk rekeningoverzichten van al betaalde aankopen opnieuw te verstrekken. De koper is dus zelf verantwoordelijk voor het archiveren van de rekeningen. Bijvoorbeeld voor de fiscus. De zichttermijn van op zicht gegeven boeken bedraagt maximaal 30 dagen. Na deze termijn wordt het geleverde gezien als gehouden en als normale verkoop in rekening gebracht. De honorering van zichtbestellingen is ter beoordeling van de boekhandel. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen (bijvoorbeeld bij aangetekende verzending), zijn de producten voor rekening van de opdrachtgever.

Bestellingen en reserveringen

Wij hebben het recht een volledige of een minimum vooruitbetaling te vragen bij een bestelling of reservering. Binnen 10 dagen na verzending van onze berichtkaart moet het bestelde/gereserveerde worden afgenomen. Ondanks uw verplichting tot afname wordt, bij overschrijding van de afgesproken termijn, de vooruitbetaling niet meer met de aankoopprijs verrekend. Afwijkingen van de vooraf aangegeven voorwaarden gelden alleen wanneer zij van tevoren en schriftelijk zijn overeengekomen. Doordat een klant bestelt, reserveert of contant dan wel op rekening koopt, geeft hij aan dat deze voorwaarden hem bekend zijn en dat hij daarmee akkoord gaat. Alle geschillen in verband met of als uitvloeisel van een gesloten overeenkomst en/of deze voorwaarden, worden berecht door de bevoegde rechter te Haarlem.