Gratis verzending vanaf €50,-

Algemene voorwaarden

Op deze pagina vind je onze algemene voorwaarden en privacy beleid. Bekijk op deze pagina voor onze speciale actie voorwaarden.

Algemene voorwaarden en privacybeleid

I Algemeen Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: De Vries Van Stockum (DVVS): B.V. Algemene Boekhandel en Antiquariaat H. de Vries en Van Stockum Boekverkopers en hieraan gekoppelde domeinen en websites; alsmede handelende onder de namen verhuurder of opdrachtnemer.

Opdrachtgever: Een natuurlijke- of rechtspersoon, waarmee DVVS een overeenkomst sluit of heeft gesloten. In overeenkomsten voor het gebruik van producten voor een beperkte gebruiksduur kan opdrachtgever tevens worden aangeduid als huurder. Indien met opdrachtgever meerdere (rechts)personen of ondernemingen worden aangeduid, zullen deze hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen uit de met DVVS gesloten overeenkomst(en).

Dienstverlening: Het verrichten van diensten (anders dan het leveren van zaken), waaronder begrepen maar niet beperkt tot: het verlenen van organisatieadviezen, het verlenen van bibliotheekadviezen.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit en zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomst en overige betrekkingen tussen DVVS en de opdrachtgever met betrekking tot de dienst of het product, tenzij uitdrukkelijk door DVVS anders is aangegeven of schriftelijk anders tussen partijen is overeengekomen.

2.2 Deze algemene voorwaarden treden in de plaats van (eventuele) eerdere algemene voorwaarden.

2.3 Beroep op een afwijking van deze algemene voorwaarden kan slechts door de opdrachtgever worden gedaan indien de afwijking schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.

2.4 DVVS heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Zulke wijzigingen gelden eveneens ten aanzien van reeds met de klant gesloten overeenkomsten. Wijzigingen worden schriftelijk en/of per email bekend gemaakt en treden 30 (dertig) dagen na deze bekendmaking in werking

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

3.1 Door DVVS gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven zijn geheel vrijblijvend tenzij anders vermeld. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

3.2 Aanbiedingen en offertes van DVVS zijn geldig tot 14 (veertien) dagen na dagtekening van die offerte of aanbieding, tenzij ofwel partijen schriftelijk een andere termijn zijn overeengekomen, ofwel uit een publicatie van DVVS blijkt dat een andere termijn is bepaald. Na verloop van deze termijn kan door de opdrachtgever geen beroep meer worden gedaan op de offerte dan wel de aanbieding.

3.3 Aanbiedingen, offertes en prijsopgaven kunnen door DVVS worden gerelateerd aan de wijze waarop de overeenkomst tot stand komt. Op aanbiedingen gedaan onder voorwaardelijke bestelwijze kan geen aanspraak worden gemaakt indien opdrachtgever ervoor kiest een andere bestelwijze te hanteren.

3.4 DVVS behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgave van redenen te weigeren, onder rembours te leveren of betaling of zekerheid vooraf te verlangen.

3.5 DVVS behoudt zich het recht voor om in haar aanbieding voor producten, in afwijking of aanvulling op artikel 11 van deze voorwaarden, het recht op retourname en bedenktijd voor opdrachtgever te beperken of uit te sluiten.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

4.1 Overeenkomsten tussen DVVS en de opdrachtgever komen pas tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door DVVS. De uitdrukkelijke aanvaarding van DVVS blijkt uit de schriftelijke bevestiging – in welke vorm dan ook - van DVVS, dan wel uit het feit dat DVVS uitvoering geeft aan de overeenkomst.

4.2 Aanvullingen op en wijzigingen van de overeenkomst door de opdrachtgever, binden DVVS slechts voorzover zij door DVVS schriftelijk zijn bevestigd.

4.3 Mondelinge overeenkomsten zijn slechts bindend, indien contante betaling is overeengekomen.

Artikel 5 Prijzen en kosten

5.1 Prijzen (en kosten) zijn inclusief omzetbelasting, maar exclusief andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Prijzen zijn exclusief verzend- en administratiekosten. Verzend- en administratiekosten worden separaat in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen. Alle prijzen en toepasselijke kosten worden door DVVS voorafgaand aan uitvoering van de overeenkomst bekend gemaakt.

5.2 Prijzen en kosten gelden voor levering vanuit de winkelvestigingen van DVVS of, ingeval levering op een ander adres wordt overeengekomen, voor levering aan de ingang en op straatniveau van het overeengekomen afleveradres. Indien aflevering niet aan de ingang of op straatniveau dient plaats te vinden, zullen de kosten van verticaal transport in rekening worden gebracht.

Artikel 6 Levering en leveringstermijnen

6.1 Tenzij anders is overeengekomen geschiedt levering vanuit de winkelvestigingen van DVVS. Als tijdstip van levering geldt bij levering vanuit de winkelvestigingen het moment waarop goederen door of namens opdrachtgever in ontvangst worden genomen, dan wel bij levering aan huis/bedrijf van opdrachtgever het moment waarop de goederen het bedrijfsmagazijn van DVVS verlaten. Als tijdstip van levering van digitale producten geldt het moment van afgifte door DVVS van activeringscodes en/of (digitale) sleutels respectievelijk het moment van het ter beschikking stellen van digitale producten op door DVVS in de overeenkomst gespecificeerde wijze.

6.2 DVVS zal de geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een langere levertijd is overeengekomen. Indien de levering vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de opdrachtgever hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De opdrachtgever heeft in dat geval het recht om de overeenkomst voor zover deze niet binnen 30 dagen na bestelling kan worden uitgevoerd, zonder kosten te ontbinden en recht op terugbetaling van het eventuele aankoopbedrag of aanbetaling.

6.3 In geval van ontbinding conform het vorige lid zal DVVS het bedrag dat de opdrachtgever betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen. 6.4 Indien door enige overheidsmaatregel, bekend geworden na het verstrijken van drie maanden na het aangaan van de overeenkomst, kostprijsverhogende belastingen, heffingen of invoerrechten worden ingevoerd of gewijzigd, zal DVVS het recht hebben deze wijzigingen door te berekenen, ook indien overeengekomen is dat de prijs vast zal zijn, zonder dat dit kan leiden tot annulering van gegeven orders door de opdrachtgever.

Artikel 7 Reclames

7.1 De opdrachtgever is verplicht het geleverde terstond bij aflevering op eventuele direct waarneembare tekorten en/of beschadigingen te controleren en kwijting te verlenen. Bij levering vanuit de winkelvestigingen van DVVS verleent opdrachtgever kwijting op het moment dat het geleverde door opdrachtgever wordt meegenomen tot buiten de winkelvestigingen. Indien voor levering een ander adres is overeengekomen zal opdrachtgever kwijting verlenen door middel van fiattering van de afleverbon, factuur en/of het vervoersdocument. Direct waarneembare gebreken aan het geleverde, welke bij de aflevering c.q. na het verrichten van de betreffende diensten aanwezig zijn, dient de opdrachtgever voorafgaand aan medeneming buiten de winkelvestigingen van DVVS respectievelijk indien aflevering op een ander adres werd overeengekomen op de afleverbon, factuur en/of het vervoersdocument te vermelden. Bij gebreke hiervan wordt de opdrachtgever geacht hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer in behandeling genomen.

7.2 Onverminderd het bepaalde in onderhavig artikel, alsmede artikel 10 kunnen reclames slechts geldend gemaakt worden door schriftelijke indiening bij DVVS binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen c.q na het uitvoeren van de betreffende werkzaamheden. Bij gebreke daarvan is DVVS niet aansprakelijk terzake van het betreffende gebrek. Het in behandeling nemen van een reclame laat de betalingsverplichting onverlet.

Artikel 8 Betaling

8.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 (veertien) dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen.

8.2 Alle betalingen dienen zonder aftrek, korting, verrekening of (gedeeltelijke) opschorting uit welke hoofde dan ook te geschieden ten kantore van DVVS, of door overmaking op een, op de factuur vermeld, bankrekeningnummer van DVVS. Opdrachtgever verleent DVVS toestemming om alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden behorende bij de door opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verkozen betaalwijze.

8.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn komen – zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist – alle daadwerkelijke gerechtelijke als buitengerechtelijke incassokosten, alsmede de daadwerkelijke kosten van juridische bijstand (advocaatkosten daaronder begrepen), voor rekening van de opdrachtgever. Voorts is opdrachtgever bij overschrijding van een betalingstermijn, 1,5% rente per maand over het factuurbedrag verschuldigd, gerekend vanaf de vervaldag van de factuur.

8.4. Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats opeisbare facturen, te beginnen met de langst openstaande, zelfs al vermeldt opdrachtgever dat betalingen anderszins betrokken zouden moeten worden.

8.5 DVVS behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor te allen tijde vooruitbetaling, een betalingsgarantie dan wel contante betaling bij levering of een nadere zekerheid te verlangen, indien zij dit nodig of wenselijk acht.

8.6 Indien opdrachtgever bij het aangaan van de overeenkomst aangeeft gebruik te willen maken van de mogelijkheid tot Betaling na Ontvangst en DVVS deze betalingswijze accepteert, dan treden voor betaling de Consumenten Voorwaarden van MultiFactor in plaats van de bepalingen 8.1 tot en met 8.4. De bepalingen uit lid 8.5 blijven onverminderd van kracht.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

9.1 Alle geleverde zaken blijven eigendom van DVVS totdat volledige betaling van alle openstaande vorderingen, rente en gemaakte kosten is verkregen, zulks tot meerdere zekerheid voor betaling van al het aan DVVS toekomende, niets uitgezonderd. Alle geleverde zaken waarvoor een vergoeding voor beperkte gebruiksduur is overeengekomen blijven te allen tijde eigendom van DVVS.

9.2 Heeft DVVS een vordering uit meer dan één overeenkomst c.q. leverantie met opdrachtgever, dan worden deze geacht één geheel te vormen, zodat DVVS haar rechten op alle geleverde zaken kan uitoefenen, totdat door opdrachtgever aan alle verplichtingen ten volle is voldaan.

9.3 DVVS  is gerechtigd de geleverde zaken, die krachtens de vorige leden haar eigendom zijn gebleven, terug te nemen, door welke terugneming de overeenkomst zal zijn ontbonden, onverminderd het recht van DVVS om alle ten gevolge van de wanbetaling geleden en nog te lijden schade op opdrachtgever te verhalen.

Artikel 10 Garantie

10.1 De door DVVS geleverde zaken zijn van deugdelijke kwaliteit en voldoen aan de redelijke eisen die aan de zaken gesteld kunnen worden.

10.2 Mochten zich niettemin gebreken voordoen in door of via DVVS geleverde goederen als gevolg van fabricage- en/of materiaalfouten, dan zal DVVS, deze gebreken naar vermogen herstellen, doen herstellen, de voor herstel benodigde materialen beschikbaar stellen of het betrokken goed in zijn geheel vervangen, al naar gelang de voor het betrokken goed bij DVVS of de betreffende leverancier/producent geldende gebruikelijke garantievoorwaarden.

10.3 Indien het beroep op garantie niet terecht is gebleken, zullen alle door DVVS  gemaakte kosten bij opdrachtgever in rekening worden gebracht.

10.4 DVVS verstrekt op de door haar geleverde zaken, niet zijnde verbruiks- of consumptiegoederen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gedurende een periode van zes maanden na levering, garantie, tenzij de garantieperiode van de betreffende leverancier/producent een langere periode omvat.

10.5 Tot enigerlei verdere verplichtingen, zoals schadevergoeding, zal DVVS nimmer gehouden zijn.

10.6 De garantieverplichting door DVVS vervalt, indien opdrachtgever zelf wijziging in of reparaties aan het geleverde heeft verricht of laten verrichten, indien het geleverde ondeskundig is gebruikt of onderhouden, indien het wordt gebruikt voor andere dan normale doeleinden, of indien het door van buiten komende oorzaken - buiten verantwoordelijkheid van DVVS - onbruikbaar is geworden.

10.7 Het beroep door opdrachtgever op garantiebepalingen laat de betalingsverplichting onverlet.

Artikel 11 Retourname en bedenktijd

11.1 Opdrachtgever is gerechtigd producten te retourneren aan DVVS waarbij DVVS het aankoopbedrag van die producten restitueert met inachtname van hetgeen is bepaald in dit artikel sub 4 en bovendien onder de onderstaande voorwaarden: Het verzoek tot terugname wordt binnen de bedenktijd van 14 dagen na aankoop gedaan, waarbij het originele aankoopbewijs wordt overgelegd. • Het product is bij DVVS gekocht en behoort niet tot een speciale aanbieding of verkoopactie. • Het product is geen tijdschrift, krant, cadeaubon, toegangskaart voor een evenement; • Het product is niet gebruikt en de verpakking is onbeschadigd. • Het product is, indien het een audio-CD, videoband, CD-rom, audiocassette, DVD of andersoortige software betreft, door DVVS  verzegeld en de verzegelde verpakking is ongeopend. • Elektronisch geleverde producten zijn altijd uitgezonderd van retourname of annulering.

11.2 Eventuele verzendkosten worden niet gerestitueerd. Retourzending van producten geschiedt voor rekening en risico van opdrachtgever.

11.3 Opdrachtgever kan een verzoek tot terugname doen bij: klantenservice@devriesvanstockum.nl dan wel aan het adres dat door DVVS in haar publicaties wordt bekendgemaakt.

11.4 Indien in de oorspronkelijke overeenkomst tussen DVVS en opdrachtgever tot levering van het product of de dienst het recht op retourname en/of de bedenktijd werd beperkt of uitgesloten, dan prevaleren de bepalingen uit die oorspronkelijke overeenkomst boven de voorwaarden in dit artikel.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

12.1 DVVS is niet aansprakelijk voor enige door opdrachtgever geleden of te lijden schade, van welke aard of omvang dan ook, samenhangende met of voortvloeiende uit de nakoming van de overeenkomst of het daarmee in gebreke blijven, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. Deze uitsluiting geldt, behoudens eventuele wettelijke beperkingen daarop, in het bijzonder ook voor schade ontstaan als gevolg van het door opdrachtgever nuttigen van door DVVS bereidde of geserveerde consumptiegoederen

12.2 DVVS is nimmer aansprakelijk voor schade direct of indirect aan opdrachtgever of wie of wat dan ook ontstaan als direct of indirect gevolg van enig gebrek of enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op enig roerend of onroerend goed waarvan DVVS houder, (erf)pachter, huurder dan wel eigenaar is of dat anderszins ter beschikking van DVVS staat, behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van DVVS.

12.3 Indien DVVS goederen in ontvangst neemt of indien goederen op welke wijze dan ook waar dan ook door wie dan ook worden gedeponeerd, bewaard en/of achtergelaten zonder dat DVVS daarvoor enige vergoeding bedingt, dan is DVVS nimmer aansprakelijk voor schade aan of in verband met die goederen, op welke wijze dan ook ontstaan, tenzij DVVS opzettelijk deze schade heeft toegebracht of schade het gevolg is van grove schuld van DVVS.

12.4 De opdrachtgever dient DVVS schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen schadeclaims, welke, in of buiten rechte, door derden ter zake van de uitvoering van de met DVVS gesloten overeenkomst, tegen DVVS zullen worden ingesteld.

12.5 Indien en voorzover er op DVVS enige aansprakelijkheid jegens opdrachtgever zou rusten dan is deze aansprakelijkheid hoe dan ook beperkt zijn tot de volgende bedragen: voor schade voortvloeiende uit enige overeenkomst €1.000.000,- of de prijs van de met DVVS overeengekomen levering en/of dienstverlening, welke prijs voor duurovereenkomsten wordt geacht gelijk te zijn aan de verkoopprijs van de leveringen/dienstverlening van de aan de aansprakelijkheidsstelling voorafgaande drie maanden. De aansprakelijkheid van DVVS is in elk geval tot het laagste van deze twee bedragen beperkt. de aansprakelijkheid van DVVS voor alle overige schade is beperkt tot €1.000.000,-.

12.6 Schadeclaims dienen binnen 6 maanden na het ontstaan van de schade aan DVVS schriftelijk te zijn gemeld.

Artikel 13 Intellectueel en industrieel eigendomsrecht

13.1 Opdrachtgever dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door DVVS geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Opdrachtgever wordt in voorkomende gevallen alleen het niet-exclusieve gebruiksrecht verleend; eigendomsrechten worden nimmer door of namens DVVS overgedragen.

13.2 Opdrachtgever erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectueel eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten berusten bij DVVS of een door DVVS betrokken partij. 13.3 Opdrachtgever zal de geleverde producten niet in gebruik nemen, kopiëren, aanpassen of er enige actie op ondernemen op een wijze die in strijd is met of inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten. 13.4 DVVS garandeert niet dat geleverde producten en diensten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 14 Geheimhouding en vertrouwelijkheid

14.1 DVVS verbindt zich maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot alle gegevens van vertrouwelijke aard waarvan DVVS resp. haar medewerkers resp. derden waarvan DVVS zich bedient bij de uitvoering van de opdracht, ter beschikking worden gesteld. Documentatie en gegevens, door opdrachtgever aan DVVS ter beschikking gesteld, zullen door DVVS op het eerste verzoek van de opdrachtgever worden geretourneerd.

14.2 Het is opdrachtgever niet toegestaan om, anders dan na schriftelijke toestemming van DVVS, tijdens of binnen een jaar na afloop van levering van goederen en/of uitvoering van diensten door DVVS, medewerkers van DVVS in dienst te nemen of met hen over indiensttreding te onderhandelen, zulks ongeacht of deze medewerkers in dienst zijn van DVVS of op basis van contract of subcontractorship voor DVVS werkzaamheden uitvoeren.

Artikel 15 Dienstverlening

15.1 DVVS zal de dienstverlening met zorg uitvoeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures.

15.2 Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaats vinden, kan DVVS de aanvang van de diensten die tot een volgende fase behoren uitstellen totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase heeft goedgekeurd.

15.3 DVVS zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen indien door een tussen partijen nader overeen te komen wijziging of aanvulling van de afgesproken diensten het tijdstip van voltooiing der dienstverlening zal worden beïnvloed.

15.4 Indien voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken, zal DVVS  opdrachtgever tevoren inlichten indien de nader overeen te komen wijziging of aanvulling van de afgesproken diensten tot gevolg heeft dat de overeengekomen prijs zal worden overschreden.

Artikel 16 Overmacht

16.1 DVVS heeft ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan opdrachtgever mee te delen en zulks zonder dan DVVS gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

16.2 Onder overmacht wordt verstaan staking, uitsluiting, brand, oproer en openbare onrust en voorts iedere tekortkoming die niet aan DVVS kan worden toegerekend omdat die tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Artikel 17 Ontbinding

17.1 DVVS heeft het recht iedere overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst te beëindigen, onverminderd alle andere haar wettelijk toekomende rechten, in het geval van: • Voorlopige surseance van betaling van de opdrachtgever of een gerechtelijke aanvraag daartoe; • Faillissement van de opdrachtgever of een gerechtelijke aanvraag daartoe; • Aangaan of aanbieden van een onderhands akkoord met c.q. aan schuldeisers door de opdrachtgever; • Conservatoir of executoriaal beslag, gelegd op enige aan de opdrachtgever toebehorende roerende en/of onroerende goederen en/of geldvorderingen; • Krachtens gerechtelijk vonnis handelingsonbekwaam worden van de opdrachtgever; • Het niet nakomen van de opdrachtgever van haar verplichtingen, daaronder mede begrepen het verrichten van betalingen jegens DVVS.

17.2 Na beëindiging van de overeenkomst met opdrachtgever als bedoeld in dit artikel sub 1, zijn partijen niet meer verplicht de overeenkomst na te komen, met dien verstande dat door opdrachtgever de betalingsverplichting met betrekking tot reeds door DVVS geleverde zaken (goederen en diensten), verrichte werkzaamheden of andere verplichtingen waaraan door DVVS reeds is voldaan, alsmede de door de ontbinding veroorzaakte schade, waaronder begrepen de gederfde winst, wel dient te worden voldaan.

II Privacyreglement

DVVS richt zich op particulieren, bedrijven en (overheids-)instellingen in de particuliere, zakelijke en non-profitmarkt. DVVS richt haar dienstverlening op het adviseren en beheren van zakelijke vakliteratuur (boeken en E-books).

Daarnaast verzorgen we de levering van boeken en E-books. DVVS is de handelsnaam van B.V. Algemene Boekhandel en Antiquariaat H. de Vries en Van Stockum Boekverkopers.. Onze contactgegevens zijn onderaan deze privacyverklaring opgenomen en op de contact pagina.

DVVS is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke gegevens van onze klanten en bezoekers van de website van essentieel belang is. Persoonsgegevens verwerken en beveiligen we dan ook zorgvuldig. In deze privacyverklaring zijn de privacy voorwaarden beschreven die door DVVS worden gehanteerd. DVVS respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat de persoonsgegevens die u aan DVVS verstrekt vertrouwelijk worden behandeld. DVVS handelt hierbij volledig in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

DVVS kan voor de doeleinden waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt andere partijen inschakelen. DVVS zorgt ervoor dat de verwerking van de persoonsgegevens door deze derden in overeenstemming gebeurt met deze privacy-verklaring plaatsvindt. 

Welke persoonsgegevens verzamelt DVVS

Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens die u direct of indirect aan ons bekend maakt, zoals in het kader van het afnemen van producten of diensten, het gebruik van een account, het bezoek aan onze website, het inschrijven voor een nieuwsbrief of in het kader van een sollicitatieprocedure. Bij het aangaan van een overeenkomst vraagt DVVS naar uw naam, adres, factuuradres, telefoonnummer, e-mailadres en betalingsinformatie. Deze gegevens kunnen persoonsgegevens zijn, en worden opgenomen in een persoonlijk account. Het verstrekken van persoonsgegevens is een voorwaarde voor de uitvoering van de overeenkomst. Zonder deze gegevens kan er geen overeenkomst tot stand komen.

Voor welke doeleinden gebruikt DVVS persoonsgegevens

Bestellen en leveren: DVVS gebruikt persoonsgegevens van u of de door u opgegeven contactpersoon (NAW-gegevens, e-mailadres, factuuradres) om te zorgen dat u succesvol een bestelling kunt plaatsen en om het bestelde product of dienst aan u te kunnen leveren (NAW-gegevens, e-mailadres) en door u of de door u opgegeven lezer te kunnen laten gebruiken (naam, e-mailadres).

Ook gebruiken wij persoonsgegevens om u over het verloop van de bestelling en de levering op de hoogte te houden (e-mailadres, telefoonnummer).

(Klanten)service: DVVS heeft voor u een klantenservice die gebruik maakt van uw persoonsgegevens, zodat zij u kunnen helpen bij vragen of opmerkingen over uw bestelling en over geleverde producten en diensten. Daarnaast helpt DVVS, met behulp van gegevens door het gebruik van het onlineklantsysteem, bestellingen te plaatsen en af te ronden (NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, betalingsinformatie).

Wettelijke verplichtingen: DVVS gebruikt persoonsgegevens voor het nakomen van wettelijke verplichtingen zoals het verwerken van betalingen (voor zover dit van toepassing is in het kader van de met u gesloten overeenkomst) (NAW-gegevens, e-mailadres, factuuradres, betalingsinformatie).

Sollicitatiegegevens: Eventueel verstrekte sollicitatiegegevens, zoals cv-gegevens, gebruiken wij voor de sollicitatieprocedure. We zullen uw cv-gegevens alleen met uw toestemming raadpleegbaar maken voor derden. U kunt zelf te allen tijde de raadpleegbaarheid van het cv, geheel of gedeeltelijk, beperken. Bedenk goed welke gegevens u in uw cv opneemt wanneer deze raadpleegbaar is voor derden.

Bezoekersgegevens: Op onze website worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door een websitebezoeker meest opgevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren.

Delen van uw persoonsgegevens met anderen

Wij kunnen de persoonsgegevens delen met de volgende ontvangers: Uw persoonsgegevens worden door DVVS aan samenwerkende partners ter beschikking gesteld die betrokken zijn bij het uitvoeren van een bestelling, of de uitvoering van de dienstverlening. Deze partijen mogen de persoonsgegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor deze zijn verstrekt en vallen onder de verantwoordelijkheid van DVVS (de partner wordt hierna aangeduid als verwerker). Daarnaast verstrekt DVVS persoonsgegevens aan anderen die zelf verantwoordelijk zijn voor de verwerking van persoonsgegevens volgens de eisen van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (hierna wordt gesproken van derden).

Voor de hosting van de online platformen maakt DVVS gebruik van een servernetwerk in Nederland, waarbij gebruik wordt gemaakt van een hostingpartner (sub)verwerker) in Nederland.

Bij de aflevering van producten per post maakt DVVS gebruik van de bezorgdiensten van vervoerders (sub)verwerker). Bij de aflevering van digitale producten en E-books maakt DVVS gebruik van ICT-partners die zorgen voor de levering en ontsluiting van het product (sub)verwerker), maar ook van de uitgevers van het desbetreffende product en E-book (sub)verwerker).

Bij de facturatie maakt DVVS gebruik van betalingsproviders, banken (sub)verwerkers) en incassopartners (sub)verwerker).

Bij het uitvoeren van een wettelijk onderzoek is DVVS verplicht persoonsgegevens te delen met de overheid of autoriteiten om invulling te geven aan wettelijke plichten zoals vorderingen gedaan door de bevoegde autoriteiten (derden).

Beveiliging en bewaren van uw persoonsgegevens

DVVS waardeert het vertrouwen dat u in haar heeft gesteld en gaat daarom uiterst zorgvuldig met deze persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in een beveiligde database. DVVS slaat uw persoonsgegevens op onder een persoonlijke zakelijke account. Deze account is gekoppeld aan een uniek klantnummer. Uw gegevens worden automatisch getoond bij invoering van uw gebruikersnaam en wachtwoord. Hierdoor hoeft u niet steeds uw gegevens opnieuw in te voeren.

DVVS heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensverwerking, om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. DVVS bewaart de persoonsgegevens die u ons toestuurt, zolang als naar de aard en doel van de verwerking van deze persoonsgegevens nodig is. DVVS houdt zich daarbij aan de wettelijke vernietigingstermijnen en (fiscale) bewaartermijnen.

Links naar andere websites

Op de websites van DVVS kunnen links worden getoond naar externe websites en organisaties. DVVS draagt geen verantwoordelijkheid met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor de privacyverklaring van de betreffende website die u bezoekt.

Inzage, correctie en recht van verzet

U kunt contact opnemen met de klantenservice van DVVS als u:

Inzage wenst in de persoonsgegevens die wij van u hebben verzameld;

Een verzoek wilt indienen tot rectificatie, verwijdering of blokkering van uw persoonsgegevens (heeft u een persoonlijk zakelijk account dan kun u uw persoonsgegevens inzien en zelf aanpassen indien deze onjuist zijn);

Bezwaar wilt maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens;

Een klacht wilt indienen over de verwerking en/of het gebruik van uw persoonsgegevens.

Cookies

DVVS maakt gebruik van cookies op de website www.devriesvanstockum.nl. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd. Met behulp van de cookies kan er onder meer voor worden gezorgd dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies worden niet gebruikt om privégegevens van uw computer te halen of wachtwoorden te achterhalen.

Er bestaan verschillende soorten cookies. De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies niet geaccepteerd worden of dat u op de hoogte wordt gesteld, wanneer u een cookie ontvangt. Instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser vindt u onder ‘Help’ in de toolbar van de meeste browsers.

Het niet accepteren van cookies beperkt het gebruik van de website en diensten van DVVS. Bekijk op onze cookiebeleid pagina gedetailleerde gegevens over de cookies die deze website gebruikt. Hier kunt u ook uw voorkeuren instellen, dan wel wijzigen

Statistieken/analyse cookies:

Om onze site goed af te stemmen en zo gemakkelijk mogelijk te maken gebruikt DVVS Google Analytics. Via dit programma kan DVVS zien waar bezoekers eventueel vastlopen, zodat verbeteringen kunnen worden doorgevoerd. DVVS gebruikt statistieken cookies voor:

Bijhouden van het aantal bezoekers op de site

Bijhouden van de tijdsduur dat uw onze website bezoekt

Bijhouden welke pagina’s er bezocht worden

Wijziging privacyverklaring

DVVS behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacyverklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor een update van het privacy beleid.

Verantwoordelijkheid

Deze privacyverklaring valt onder de verantwoordelijkheid van:

De Vries Van Stockum Jacobijnestraat 7 2011 TG Haarlem

Kamer van Koophandel nr.: 34001097

BTW nr. NL001004748.B01.

Vragen

Voor meer informatie of suggesties over de privacy en cookievoorwaarden kunt u contact opnemen met 085 00 62 099, (lokaal tarief), via klantenservice@devriesvanstockum.nl of schriftelijk:

De Vries Van Stockum

t.a.v. Afdeling Klantenservice

Jacobijnestraat 7

2011 TG

Haarlem