Actievoorwaarden

Voorwaarden

Door deelname aan de betreffende winactie gaat de deelnemer akkoord met de Algemene voorwaarden van de winactie.

1. Ben jij de winnaar? Dan nodigen wij je uit in de winkel om de cadeaus persoonlijk aan je te schenken. De prijs wordt niet per post thuisbezorgd.

2. Eén antwoord per deelnemer.

3. Deelnemers tot 16 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor deelname aan de winactie.

4. De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de winactie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is De Vries Van Stockum gerechtigd een andere winnaar te trekken.

5. De winnaar wordt per e-mail bericht over de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven e-mailadres. Er zal per e-mail een afspraak gemaakt worden voor de persoonlijke overhandiging van de prijs in een De Vries Van Stockum winkel naar voorkeur van de winnaar.

6. De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de winactie. De Vries Van Stockum mag de persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk zal worden behandeld.

7. De Vries Van Stockum is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de prijsvraag noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de prijsvraag of de aanwijzing van de winnaar.

8. De Vries Van Stockum is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Algemene voorwaarden winactie handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de winactie of het verloop van de winactie op oneerlijke wijze beïnvloeden.

9. De Vries Van Stockum is gerechtigd te allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Algemene voorwaarden winactie gedurende de looptijd van de winactie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de winactie te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat De Vries Van Stockum daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de winactie, zal door De Vries Van Stockum op haar website op passende wijze publiekelijk bekend worden gemaakt.

10. Indien één of meer bepalingen van de Algemene voorwaarden winactie nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene voorwaarden winactie aan.